< Back to Press Releases

Najnowsze uaktualnienie gry Dragonica–“Paris Strikes Back”

(Polish version of the Dragonica press release)

INFORMACJA PRASOWA

Kluczowe uaktualnienie dla Dragonica wzbogaci gr? o profesje czwartej klasy, nowe lochy oraz wiele innych atrakcji!

Dublin, Irlandia– 23 kwietnia 2010– Dragonica, bezp?atna gra online w stylu manga, dost?pna

na portalu gPotato.eu, wprowadza d?ugo wyczekiwane nowoœci w najwi?kszym dotychczas uaktualnieniu gry. Jest ono planowane na czerwiec 2010 roku.

Dragonica– Paris Strikes Back zawiera nowy, ekscytuj?cy kontent dla wszystkich graczy, jak r?wnie? ulepszone zadania, mapy i klasy, zaprojektowane tak, aby dostarczy?œwie?ych wyzwa? dla obecnych

i przysz?ych graczy.

Gracze b?d? teraz mogli osi?gn?? a? 70 poziom?w. Czwarta profesja, zawieraj?ca osiem zupe?nie nowych klas, zostanie uruchomiona i da u?ytkownikom dost?p do jeszcze bardziej ni? kiedykolwiek pasjonuj?cych i emocjonuj?ych loch?w oraz zada?. Systemy nagradzania doœwiadczenia

i zdobywania kolejnych poziom?w r?wnie? zosta?y ulepszone, umo?liwiaj?c graczom szybsze“awansowanie” - tak?e dla drugiej, trzeciej i czwartej postaci.

To ogromne rozszerzenie sprawi tak?e,?e dost?pne stan? si? nowe tryby loch?w pozwalaj?ce graczom na wsp??prac? w ramach wi?kszych grup, w szczeg?lnoœci w lochach Van Cliff i Drakos, kt?re wzbogac? si? o pot??niejsze potwory na ka?dym pi?trze oraz kilka mocniejszych i ulepszonych lokalnych potwor?w. Gracze b?d? musieli u?y? ca?ych swoich najpot??niejszych si? i nowonabytych umiej?tnoœci, aby odeprze? ataki nikczemnik?w z Dragonica.

O Dragonica

Do??cz do kolorowego, fantastycznegoœwiata Dragonica i odkryj pe?ne akcji przygody, kt?re czekaj?

na u?ytkownik?w tej ekscytuj?cej gry MMORPG. Dragonica jest wydana przez Gala Networks Europe

w j?zyku angielskim, francuskim i niemieckim na portalu gamingowym gPotato.eu.

Ciesz si? oryginaln? i dynamiczn? rozgrywk? za pomoc? klawiatury lub gamepad’a! Tr?jwymiarowyœwiat manga w Dragonica i pe?na akcji rozgrywka w stylu gier arcade gwarantuj? najlepsze doœwiadczenia dla graczy. Baw si? wykonuj?c ponad 1500 zada? i zdobywaj kolorowe umiej?tnoœci podczas polowania

na potwory w ciemnych lochach i podczas pokonywania innych graczy w 10 strefach PvP i 50 arenach Emporia. Aby zagra? w t? bezp?atn? gr? wystarczy zarejestrowa? si? na portalu gPotato.eu i zainstalowa? gr? bezpoœrednio z oficjalnej europejskiej strony http://dragonica.gpotato.eu.

O Gala Networks Europe Ltd.&gPotato.eu

Gala Networks Europe Ltd. to wiod?cy, europejski wydawca bezp?atnych gier online. Gala Networks Europe zarz?dza mark? gPotato w Europie poprzez hosting, wydawanie oraz dystrybucj? bezp?atnych gier online, umieszczonych na portalu www.gPotato.eu. Firma zosta?a za?o?ona w 2006 roku

w Dublinie, a w jej portfolio znajduj? si? takie tytu?y MMORPG jak Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Allods Online, Castle of Heroes i Canaan Online. Portal gPotato.eu skupia obecnie ponad 4,000,000 u?ytkownik?w.?sma gra portalu, znana obecnie pod roboczym tytu?em“Project 9” zostanie wydana w 2010 roku. Dodatkowe informacje s? dost?pne na stronie www.gala-net.eu.

O Barunson Interactive

Barunson Interactive Co. Ltd. jest deweloperem i wydawc? gier, za?o?onym w 2003 roku w Korei Po?udniowej. Oddzia? grupy Barunson Inc. odpowiedzialny za rozrywk?– Barunson Interactive– zdoby? bogate doœwiadczenie eksperckie w tworzeniu i zarz?dzaniu grami poprzez tytu?y: fantastyczny MMORPG Dragon Raja oraz gra akcji S.O.S. Obie pozycje s? dost?pne w wielu krajach.

Dodatkowe informacje na temat Dragonica s? dost?pne na portalach:

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Dragonica/46941869931

Twitter: http://twitter.com/dragonica_en

YouTube: http://www.youtube.com/dragonica

Kontakt dla medi?w: media@gpotato.eu?

Games Press

Games Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com