< Back to Press Releases

Ju¿ dziœ nowa wersja Canaan Online

(Polish version of the Canaan Online press release)

INFORMACJA PRASOWA

Odkryj utrzyman? w stylu mangi now? gr? typu MMORPG

Dublin, Irlandia– 24 lutego 2010– Gala Networks Europe, wiod?cy wydawca bezp?atnych gier online oraz operator portalu www.gPotato.eu, ma zaszczyt og?osi?, i? szczeg?lnie oczekiwany MMO Canaan dziœ ponownie uruchomi? swoje serwery. Pierwszy naœwiecie MMORPG, w pe?ni oparty na pami?ci flash, poprzedzony otwartymi beta testami, zosta? z powodzeniem uruchomiony. Najnowsza wersja gry zosta?a wzbogacona wieloma aktualizacjami.

Nowe aktualizacje pozwol? graczom na zachowanie u?ywanych wczeœniej, podczas test?w nazw bohater?w. Wprowadzono r?wnie? nowe filtry chat?w, kt?re poprawi? jakoœ? ich u?ytkowania. Tak?e jakoœ? t?umacze? zada? w j?zyku angielskim, francuskim i niemieckim znacznie si? podnios?a. R??norodne mniejsze problemy dotycz?ce interfejsu u?ytkownika, takie jak pojawianie si? wskaz?wek oraz porad podczas gry, zamiast w ekranach do?adowania, r?wnie? zosta?y zweryfikowane

i poprawione.

Gracze, kt?rzy wzi?li udzia? w beta testach i osi?gn?li poziom powy?ej 15, a tym samym przyczynili si? do stworzenia obecnej wersji gry, otrzymaj? w nagrod? najwy?szej jakoœci beta pupila. Ponadto

z okazji wprowadzenia na rynek nowej gry przeprowadzone zostan? konkursy dla graczy. B?d? one polega?y mi?dzy innymi na stworzeniu tapety opartej na narz?dziach z zestawu doœci?gni?cia ze strony dla fan?w. Gracze b?d? mogli r?wnie? stan?? do rywalizacji w zwi?zku z przygotowaniem podr?cznika dla pocz?tkuj?cych uczestnik?w gry, kt?rym publikacja b?dzie mia?a pomoc odnaleŸ? si? w niezwyk?ym

wirtualnymœwiecie Canaan Online. Wœr?d nagr?d znajd? si? jedyne w swoim rodzaju zwierzaki - pupile, kt?re na co dzie? nie s? dost?pne graczom!

Stworzona przez autora XPEC Entertainment, Canaan Online jest MMO gr? fantasy, prezentowan?

w atrakcyjnym stylu anime. Wyposa?ona w wszechstronny system zdobywania, tresowania

oraz wymiany pupili, daje graczom mo?liwoœ? zak?adania w?asnych gildii oraz sklep?w. Canaan Online pozwala tak?e nawi?zywa? nowe przyjaŸnie oraz wymienia? si? towarami. Gra gwarantuje prze?ycie niezwyk?ej przygody, jest bezp?atna i nie wymaga subskrypcji.

O Canaan Online

Canaan Online jest bezp?atn? gr? przegl?darkow? stworzon? przez XPEC Entertainment, kt?ra zosta?a opublikowana w mi?dzy innymi w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemczech.Gra dost?pna jest na portal gPotato.eu.Ekscytuj?ca przygoda, pe?na zada? do wype?nienia, czeka na wszystkich graczy, kt?rzy chc? odkry? tajemnic? Canaan Online. Gra posiada wszechstronny system zdobywania, tresowania oraz wymiany zwierzak?w, na przyk?ad dom aukcyjny oraz chat. Mo?liwoœ? r?cznego b?dz automatycznego sterowania pozwala wszystkim graczom na swobod? wyboru techniki. By rozpocz?? swoj? przygod? z t? gr? wystarczy zarejestrowa? si? na oficjalnej stronie internetowej– http://canaan.gpotato.eu??

O Gala Networks Europe Ltd. i gPotato.eu

Gala Networks Europe Ltd. to wiod?cy, europejski wydawca bezp?atnych gier online. Gala Networks Europe zarz?dza mark? gPotato w Europie poprzez hosting, wydawanie oraz dystrybucj? bezp?atnych gier online, umieszczonych na portalu www.gPotato.eu. Firma zosta?a za?o?ona w 2006 roku w Dublinie, a w jej portfolio znajduj? si? takie gry MMORPG jak Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Allods Online and Castle of Heroes. Portal gPotato.eu skupia obecnie ponad 3,000,000 fan?w gier. Allods Online, pi?ta gra portalu, zostanie uruchomiona na pocz?tku 2010 roku. Canaan Online i Castle of Heroes b?d? dost?pne na pocz?tku 2010 roku, a Project 9 ruszy podczas 2010 roku. Dodatkowe informacje s? dost?pne na stronie www.gala-net.eu.

O XPEC Entertainment

Powsta?y w 2000, XPEC Entertainment jest czo?owym producentem interaktywnego oprogramowania oraz wydawc? w Greater China. Dzi?ki swojej wielkiej pasji oraz ugruntowanym umiej?tnoœciom firma XPEC przygotowa?a dla swoich Klient?w na ca?ymœwiecie ponad nowych 14 tytu??w w ci?gu ostatnich 9 lat. Najnowsze z nich to:“Kung Fu Panda” (PS2/ Wii, 2008),“Hardy Boys-the Hidden Theft” (Wii/ PC 2009).

XPEC ma swoje siedziby w Taipei, Szanghaju, Pekinie oraz Suzhou, zatrudniaj?c ponad 500 pracownik?w. Firm? tworzy wykwalifikowany i doœwiadczony zesp??, kt?ry ma na swoim koncie wiele osi?gni??. Nie trac?c czasu poœwi?ci? on osiem lat na prowadzenie bada? dotycz?cych gier przegl?darkowych, odnajduj?c swoje miejsce w elitarnej grupie, kt?ra poœwi?ci?a tak wiele pracy tej dziedzinie. XPEC jest pionierem i liderem w dziedzinie darmowych gier MMORPG.

By uzyska? wi?cej informacji wystarczy odwiedzi? oficjaln? stron? gry:

http://en.canaan.gpotato.eu

http://www.facebook.com/pages/Canaan/237900926314 http://twitter.com/canaan_en

Kontakt dla medi?w:

Kamila Wardyn

People PR

+ 48 608 637 193

kamila.wardyn@peoplegroup.pl

Games Press

Games Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com