< Back to Press Releases

Canaan Online tam sürümü bugün yayýnda

(Turkish version of the Canaan Online press release)

BASIN B?LTEN?

AC?L SERV?S ED?LMEK?ZERE

?irin manga stili MMORPG’yi web taray?c?n?zda hemen deneyin

Dublin,?rlanda 24?ubat, 2010– Avrupa’n?n lider online oyun yay?nc?s? ve www.gPotato.eu?portal?n?n sahibi Gala Networks Europe, merakla beklenen MMO Canaan Online’?n serverlar?n? tekrar a?t???n? duyurmaktan mutluluk duyar. D?nyan?n ilk tamamen Flash tabanl? MMORPG oyunu, pek?ok ba?ar?l? g?ncellemeden ve kullan?c? odakl? beta testinden sonra tam s?r?m? ile haz?r.

Oyundaki g?ncellemeler karakter isimlendirmede yap?lan?al??madan, kullan?m kolayl??? sa?lamak i?in eklenen yeni sohbet filtrelerine dek uzan?yor. G?revler?ngilizce, Frans?zca ve Almanca’ya uyarlanarak?nemli?l??de g?ncellendi.?e?itli, kullan?c? arabirimi problemleri de saptanarak d?zeltildi.

Beta testlerine kat?lan ve 15. seviye veya daha?st seviyelere ula?an oyunculara, oyun i?i mail ile?d?l olarak s?per bir yarat?k iletilecek. Ayr?ca Canaan Online ekibi, tam s?r?m? kutlamak i?in bir dizi etkinlik haz?rlad?. Masa?st? duvar k???d? yar??mas?nda, duvar k???tlar? 11?ubat’ta yay?nlanan Fan Kit i?eri?ine ba?l? kalarak haz?rlanacak. En iyi ba?lang?? kiti haz?rlama yar??mas? ise yeni oyunculara oyunu en iyi tan?tan??d?llendirmeyi hedefliyor. Bu yar??malar?n hediyeleri oyunda yakalan?p evcille?tirilemeyecek t?r?n?n tek?rne?i olan yarat?klar.

Oyunun geli?tiricisi XPEC Entertainment, Canaan Online’??ekici, anime tarz?, fantastik bir MMO olarak tan?ml?yor. Oyunculara yakalama, evcille?tirme, geli?tirme ve takas etme imk?n? sunan derin ve geli?mi? pet sistemi ile Canaan Online ayn? zamanda oyunculara arkada? edinme, klanlar kurma, kendi item ma?azalar?n? i?letme ve daha pek?ok imk?n tan?rken, tamamen taray?c? tabanl? interaktif bir macera deneyimi sunuyor.

Canaan Online Hakk?nda

Canaan Online, XPEC Entertainment taraf?ndan geli?tirilen ve gPotato.eu taraf?ndan t?m Avrupa’da?ngilizce, Almanca ve Frans?zca yay?nlanan taray?c? tabanl? sosyal bir MMO.

Canaan Online ile,heyecan verici bir deneyim, tamamlanacak y?zlerce g?rev, ke?fedilecek gizemli bir hik?ye oyuncular? bekliyor. Geli?mi? pet sistemi, d?zinelerce yakalanabilir pet t?r?, geli?tirme ve ticaret, zindanlar, e?ya sistemi, a??k art?rma evi ve geli?mi? sohbet alt yap?s? oyunun en?nemli?zelliklerini olu?turuyor. Otomotik yada manuel oyun se?ene?i de bir ba?ka?nemli?zellik. Oyuncular bu?cretsiz MMORPG’ye Avrupa resmi portal? http://canaan.gpotato.eu?adresinden kay?t olabilir,?ngilizce, Frans?zca ya da Almanca oynayabilirler.

Gala Networks Europe Ltd.&gPotato Hakk?nda

Gala Networks Europe Ltd., Avrupa’n?n lider?cretsiz oyun yay?nc?lar?ndand?r. www.gpotato.eu?portal??zerinden yay?n yapan gPotato markas?n?n hosting, yay?nc?l?k ve da??t?m ayaklar? t?m Avrupa’da Gala Networks Europe taraf?ndan y?netilmektedir. Avrupa’da Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Castle of Heroes, Canaan Online ve Allods Online gibi birbirinden pop?ler oyunlar ile faaliyet g?steren 3.000.000’un?zerinde oyuncuya hitap eden gPotato.eu portal?, iki y?l gibi k?sa bir s?rede milyonlarca oyuncusu ile online oyuncular i?in?nemli bir u?rak yeri haline gelmeyi ba?arm??t?r. Portal?n be?inci oyunu Allods Online k?sa bir s?re sonra tam s?r?m? ile eri?ebilir olacak.

XPEC Entertainment Hakk?nda

2000 y?l?nda kurulan XPEC Entertainment, interaktif e?lence yaz?l?m? ve yay?nc?l??? anlam?nda B?y?k?in’in lider kurulu?lar?ndand?r. B?y?k tutkusu ve g??l? yaz?l?m geli?tirme yetenekleri ile XPEC ge?ti?imiz 9 y?lda d?nya pazar?na aralar?nda“Kung Fu Panda”(PS2/ Wii, 2008),“Hardy Boys- the Hidden Theft”(Wii/ PC 2009)’in de bulundu?u 14’ten fazla marka sunmu?tur. Taipei,?angay, Pekin and Suzhou’daki 500’den fazla?al??an? ile XPEC sa?lam ba?ar?lara imza atan, yetenekli ve tecr?beli bir ekip kurmu?tur. Ayn? zamanda XPEC, MMORPG alan?nda ara?t?rma ve geli?tirmeye ay?rd??? 8 y?l ile, d?nya?ap?nda MMORPG t?r?ne bu kadar?ok?aba sarf eden birka? st?dyodan biridir. Bu alanda client gerektirmeyen oyunlar geli?tiren?nc? ve lider kurulu?tur.

http://en.canaan.gpotato.eu

http://www.facebook.com/pages/Canaan/237900926314?

http://twitter.com/canaan_en

Games Press

Games Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com